Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq

Mata pelajaran aqidah akhlak merupakan sub mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dapat dipelajari di Madrasah Aliyah maupun Madrasah Tsanawiyah. Untuk mengetahui lebih rinci terkait mata pelajaran  aqidah akhlak, berikut penulis paparkan konsep aqidah akhlak terlebih dahulu.

Konsep Dasar Ilmu Aqidah

1. Pengertian Aqidah

Istilah aqidah berasal dari bahasa Arab “aqd” yang berarti pengikatan. Aqidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Aqidah merupakan perbuatan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Aqidah secara syariah yaitu iman kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, dan kepada Hari Akhir, serta kepada Qadha dan Qadhar.

Adapun pengertian aqidah secara istilah menurut pandangan beberapa tokoh adalah: menurut al-Banna, aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan.
Menurut Abu Bakar al-Jaiziri aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah.

Sumber aqidah adalah al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 177:

لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡم

“Bukanlah menghadapkan wajahu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi....” (QS. Al-Baqarah : 177)

Serta hadits dari Ibnu Abbas ra: “Nabi menyuruh mereka (orang kafir) empat dan mencegah mereka empat. Yaitu menyuruh beriman kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, melarang membuat minuman dalam genuk atau dalam labu, melobangi batang pohon atau bejana yang dicat dengan air”.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa aqidah merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang tanpa adanya suatu keraguan dalam hatinya. Dalam Islam, aqidah merupakan suatu ilmu yang membahas tentang keyakinan manusia kepada enam perkara yang wajib diimani oleh setiap muslim yang terangkum dalam rukun iman.

2. Konsep Dasar Akhlak


a) Pengertian Akhlak

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab اخلاق)) yang merupakan bentuk jamak dari kata خلق  (khuluq) yang artinya: (a) tabiat, budi pekerti, (b) kebiasaan atau adat, (c) keperwiraan, kesatriaan, kejantanan, (d) agama, dan (e) kemarahan (al-Ghadab).

Adapun makna akhlak menurut Ibnu Miskawih adalah keadaan jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan-perbuatan dengan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan Imam al-Ghazali mendefinisikan akhlak  sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia) yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran ataupun pertimbangan.

Akhmad Amin, sosok pakar akhlak modern menyatakan akhlak sebagai kehendak yang dibiasakan, maksudnya, apabila kehendak itu sudah menjadi suatu kebiasaan maka itulah yang dinamakan akhlak.

Secara tekstual, definisi dari beberapa pakar tampak berbeda-beda, akan tetapi esensi makna sama. Ketiga ulama berpendapat bahwa akhlak merupakan sebuah kebiasaan manusia dalam bertindak tanpa adanya suatu pemikiran terlebih dahulu. Dan yang dimaksud ilmu akhlak adalah pengetahuan tentang cara menanamkan akhlak-akhlak yang baik dan menghindari akhlak-akhlak yang tercela.

b) Ruang Lingkup Kajian Ilmu Akhlak

Menurut Hamzah Ya’qub yang dikutip oleh Ali Mas’ud, yang menjadi lapangan pembahasan akhlak adalah sebagai berikut:


  1. Membahas tentang cara-cara menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan
  2. Menyelidiki faktor-faktor penting yang mempengaruhi dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia
  3. Menerangkan mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk menurut ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadist
  4. Mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan
  5. Menegaskan arti dan tujuan hisup yang sebenarnya sehingga dapat merangsang manusia secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhi segala kelakuan yang buruk dan tercela.


c) Pembagian Akhlak

Secara garis besar, akhlak terbagi atas dua macam yaitu akhlak terpuji (akhlak al-karimah) dan akhlak yang tercela (akhlak al-madzmumah).

Pengertian Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

Telah dijabarkan di atas terkait ilmu aqidah dan ilmu akhlak, yaitu: bahwa ilmu aqidah adalah ilmu pengetahuan yang membahan mengenai keyakinan manusia kepada enam perkara yang wajib diimani oleh setiap muslim, yang terangkum dalam rukun iman. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu pengetahuan yang berisikan cara-cara menanamkan akhlak-akhlak yang baik dan menghindari akhlak yang buruk atau tercela dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pendidikan formal “’madrasah”, aqidah akhlak adalah salah satu sub mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Menurut Wahidmurni, Aqidah dan Akhlak merupakan mata pelajaran  pendidikan Agama Islam yang lebih banyak menonjolkan aspek nilai, baik nilai ketuhanan maupun kemanusiaan yang hendak ditanamkan dan ditumbuh-kembangkan ke dalam peserta didik, sehingga dapat melekat pada dirinya dan menjadi kepribadiannya.

Menurut Muhaimin, aqidah akhlak merupakan yang merupakan salah satu sub bab mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah (MTs) mengandung pengertian pengetahuan, pemahaman dan penghayatan tentang keyakinan atau kepercayaan (iman) dalam Islam yang menetap dan melekat dalam hati yang berfungsi sebagai pandangan hidup, untuk selanjutnya diwujudkan dan memancar dalam sikap hidup, perkataan dan amal perbuatan peserta didik dalam segala aspek kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan teori yang ada maka dapat di dipahami bahwa mata pelajaran aqidah akhlak sebagai bagian integral dari mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang didalamnya mencakup tentang nilai-nilai,  keimanan, watak dan kepribadian. Secara substansial aqidah akhlak memiliki peranan dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai dari keyaknian dan perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan seri-hari. Sebab akhlakul karimah sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya akhlak yang baik dan dalam rangka untuk mengantisipasi dampak dari era globalisasi saat ini.

Fungsi dan Ruang Lingkup Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

Ruang lingkup merupakan obyek utama dalam pembahasan pendidikan aqidah akhlak. Maka ruang lingkup pendidikan aqidah akhlak Madrasah Tsanawiyah adalah sebagi berikut:

  1. Aspek aqidah yang terdiri atas dasar dan tujuan aqidah Islam, sifat-sifat Allah, al-asma al-husna, Iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-rasul Allah, hari kiamat, qadha dan qadhar.
  2. Aspek akhlak terpuji yang meliputi bertauhid, ikhlas, taat, kauf, taubat, tawakal, ikhtiyar, sabar, syukur, qonaah, tawadhu, husnudzon, tasamuh, taawun berilmu, kreatif, produktif dan pergaulan remaja.
  3. Aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, riya’, nifaq, ananiyah, putus asa, ghadab, tamak, takabbur, hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah.
  4. Aspek adab meliputi: adab kepada orang tua dan guru, adab membesuk orang sakit, adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, melakukan takziyah, adab bergaul dengan orang sebaya, yang lebih tua,  yang lebih muda dan lawan jenis, adab membaca al-Quran dan berdo’a.
  5. Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman a.s dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus, a.s dan Nabi Ayub a.s, Kisah Sahabat: Abu Bakar r.a, Umar bin Khattab r.a, Usman bin Affan r.a dan Ali bin Abi Thalib r.a.